Menu

Begreppet Slagfärdiga

Alla kvinnor, män och ungdomar som någon gång i livet upplevt våld i nära relation, som barn eller vuxen, som utsatt eller närstående och som nu är i steg 3 kallar vi för Slagfärdiga. Oavsett ålder, kön, bakgrund eller sexuell läggning.
1. Brottsoffer
2. Överlevare
3. Levare = Slagfärdiga

Våld i nära relation

Att vara utsatt för våld i nära relation är att vara utsatt för missbruk av tillit.
Med våld i nära relation menas fysiskt, psykiskt, sexuellt, hedersrelaterat våld och hot om våld där den utsatte har eller har haft en nära relation eller beroendeställning till förövaren.

Facebook

Translate

© 2012 Firstyme - All rights reserved.

Firstyme WordPress Theme.
Designed by Charlie Asemota.

Mål – och Handlingsplan 2014

Mål- och handlingsplan för 2014

Verksamhet
All verksamhet genomsyras och syftar till att motverka våld i nära relation samt att sprida den slagfärdiga kunskapen. Syftet är att öka samhällets kunskap för att stöd och bemötande gentemot individer som utsätts för våld i nära relation. Vi uppmuntrar att använda kreativa uttryckssätt. I slutet av sommaren 2014 planeras en utbildning för funktionärer. Vi fortsätter att ge ut nyhetsbrev en gång i månaden.

Årsmöte
Årsmötet är föreningens högst beslutande organ och ägde rum lördag den 15 mars i Stockholm. Förutom antagande av mål- och handlingsplan samt budget och fastställande av verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning så väljs också en ny styrelse.

Styrelsen
Styrelsen sammanträder när behov finns, dock minst fyra gånger per år inklusive konstitueringsmötet som ska ske senast två veckor efter årsmötet. Styrelsens möten sker över telefon/mail för att ge möjlighet och förutsättningar för så många som möjligt att vara delaktiga i arbetet.

Funktionärs- och styrelseutbildning
En styrelse- och funktionärsutbildning om styrelsearbete kommer genomföras efter sommaren 2014.

Ungdomsgrupp
Det är viktigt att fånga upp och tillvarata ungdomars slagfärdiga kunskaper vilket bäst görs där ungdomar finns. Under året så uppmuntras ungdomar att vara med och dra igång en ungdomsgrupp som i första steget är nätbaserad.

Samverkan
Slagfärdiga ska under året finnas med på möjliga forum där sakfrågan diskuteras. Slagfärdiga samverkar med andra organisationer. Slagfärdigas bidrag till Kampanj R är 10 000 kronor.

Kunskapsinsamling och utbildningsmaterial
Slagfärdiga upplyser, informerar och utbildar om våld i nära relationer vilket främjar en långsiktig attitydförändring till individer som utsätts för detta våld. Långsiktigt betyder ändrade attityder att färre kommer att utsättas för våld i nära relation och de som utsätts bemöts med trovärdighet och värdighet vilket bidrar till ökad folkhälsa. Slagfärdiga samlar in konkreta förslag på förbättringar från personer som levt med våld i nära relation för att sammanställa en rapport i vilken vi ger en systematisk bild av de slagfärdiga erfarenheterna. För att kunna göra det på ett bra sätt har vi valt att begränsa oss till två områden, som genom våra erfarenheter återkommer som problematiska bland oss slagfärdiga. Antalet personer som upplevt våld i nära relation oavsett ålder, som utsatt eller närstående är mycket stort men ofta osynligt. Omfattningen av våld i nära relation är så stor att det kan räknas som ett folkhälsoproblem. Kunskaperna som dessa personer bär på när det gäller både den akuta situationen och tiden efter är fortfarande mer dolt än själva våldet. När denna kunskap tas tillvara så ökar förutsättningarna till god folkhälsa.

Huvudmål 1
Skapa en organisation för att tillvarata och sprida den slagfärdiga kunskapen.
Delmål 1
Öka efterfrågan av den slagfärdiga kunskapen och samverkan med slagfärdiga.
Delmål 2
Insamling av den slagfärdiga kunskapen utifrån teman: ”bilden av den utsatta” och ”den onda cirkeln mellan soc och BUP”.

Huvudmål 2
Ökad medvetenhet genom information och kunskapsspridning av den slagfärdiga kunskapen
Delmål 1
Öka människors medvetande vad gäller omfattning av problemet våld i nära relation.
Delmål 2
Utvecklad samverkan med andra organisationer för att minska folkhälsoproblemet våld i nära relation.
Delmål 3
Öka ungdomars kunskap om våld i nära relation.

Mål för 2014
• att det vid årets slut finns insamlad slagfärdig kunskap
• att det vid årets slut finns ett utbildningsmaterial
• att föreningens medlemsantal har ökat till minst 100 medlemmar varav 10 är ungdomar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>